Chính sách thanh toán của từng sản phẩm được hiển thị theo từng hợp đồng thỏa thuận với khách hàng.